Adatkezelési tájékoztató

 
Jelen Adatkezelési tájékoztató az EnterCom Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1133 Budapest, Gogol utca 13.) által működtetett honlapon, az  https://entercomgroup.hu/ internetes oldalon (a továbbiakban: „Honlap”), illetve a tevékenységével kapcsolatban megvalósuló adatkezelések, így különösen az adatok gyűjtésének, tárolásának és felhasználásának, jellemzőit mutatja be.
Az Adatkezelési tájékoztató mindenkor hatályos változatát az Adatkezelő elérhetővé teszi Honlapján, valamint székhelyén is.

Az Adatkezelési tájékoztató az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (a továbbiakban: „GDPR”) alapján készült, figyelemmel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Infotv.”) rendelkezéseire is, fogalmi rendszere megegyezik a GDPR 4. cikkében meghatározott fogalmakkal, illetve bizonyos pontokban kiegészítetten az Infotv. 3. §-ának értelmező rendelkezéseivel. A jelen Adatkezelési tájékoztatóban nem meghatározott kérdésekben a GDPR, illetve az általa megengedett esetekben, kisegítő jelleggel az Infotv. szabályai az irányadók.
A tájékoztató hozzáférhető az Adatkezelő honlapján, illetve az érintettek számára a székhelyén.

Az Adatkezelő jogosult, hogy szerződéseiben jelen dokumentumra hivatkozva az érintettek az aláírásukkal nyilatkozzanak arról, hogy az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat megismerték és tudomásul vették. Elektronikus úton pedig az Adatkezelési tájékoztató teljes terjedelmében foglaltak, vagy a kivonatát megismerték és tudomásul vették elfogadásra kerül a megfelelő checkboxra kattintva.
Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Adatkezelési tájékoztatót módosítsa. Amennyiben a módosítás az érintett által megadott személyes adatainak felhasználását érinti, úgy a változtatásokról az érintettet megfelelő formában, például e-mailes tájékoztató levél formájában tájékoztatja. Amennyiben az Adatkezelési tájékoztató módosításából kifolyólag az adatkezelés részletei is megváltoznak, az Adatkezelő külön megkéri az érintetti hozzájárulást.
Jelen adatkezelési tájékoztató 2021. augusztus 1. napjától hatályos.


1. Adatkezelő megnevezése 

 
Adatkezelő megnevezése:EnterCom Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: „Adatkezelő")
Adatkezelő cégjegyzékszáma:01-09-867709
Adatkezelő adószáma:13681407-2-41
Adatkezelő székhelye:1133 Budapest, Gogol utca 13.
Adatkezelő postacíme:1133 Budapest, Gogol utca 13.
Adatkezelő képviselője:Smuk Zoltán ügyvezető
Adatkezelő emailcíme:adatvedelem@entercom.hu
Adatkezelő központi telefonszáma:+36 1 4433 895
 

2. Adatkezelés módja és biztonsága

 
Az Adatkezelő szolgáltatásainak biztosítása során fokozottan ügyel a személyes adatok védelmére, a kötelező jogi rendelkezések betartására, a biztonságos és tisztességes adatkezelésre. Az Adatkezelő a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat bizalmasan kezeli, eljárásai során figyelemmel van a GDPR szerinti jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság elvére.
 
Az Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a GDPR, valamint az Infotv., továbbá az egyéb jogszabályokban előírt adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az Adatkezelő a személyes adatokat védi a jogosulatlan hozzáféréstől; megváltoztatástól; továbbítástól; nyilvánosságra hozataltól; vagy véletlen törléstől, megsemmisítéstől; sérüléstől; valamint az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válástól.
 
Az Adatkezelő különös hangsúlyt fektet a különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelmére annak érdekében, hogy a különböző nyilvántartásokban tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.
 

3. Adatkezelő tevékenységével és honlapjával kapcsolatban megvalósuló adatkezelések

 

3.1. Szerződések teljesítése

 
Adatkezelés céljaSzerződések előkészítése, megkötése, illetve azok teljesítése.
Kezelt adatok köreA szerződő fél neve, aláírása, bankszámlaszáma, banki adatok, egyéni vállalkozó esetén nyilvántartási száma, neve és székhelye, kapcsolattartási adatok, a kezelt dokumentumokban meghatározott további adatok.
Érintettek köreAz Adatkezelő szerződéses partnerei, ügyfelei.
Adatkezelés jogalapjaA GPDR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerinti szerződés teljesítése.
Adattárolás időtartamaFőszabály szerint a szerződés megszűnésétől számított 5 évig, míg számviteli bizonylatok esetében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. §-a alapján 8+1 évig kezeli a személyes adatokat az Adatkezelő.
Adatkezelés módjaPapíralapon és/vagy elektronikusan.
Adat forrásaÉrintettől felvett adat.
Automatizált döntéshozatal és profilalkotásAz Adatkezelő nem alkalmaz automatizált döntéshozatalt és nem végez profilalkotást.
Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményeiA személyes adat szolgáltatása szerződés teljesítéséhez szükséges, amennyiben az érintett az adatokat nem bocsátja az Adatkezelő rendelkezésére, úgy az Adatkezelőnek nem áll módjában a szerződés teljesítése.
Kik ismerhetik meg a személyes adatokat?A személyes adatokat az Adatkezelő illetékes munkavállalói, illetve esetleges adatfeldolgozói ismerhetik meg. Az Adatkezelő adatfeldolgozóinak hatályos jegyzékét jelen Adatkezelési tájékoztató 4. pontja tartalmazza.
AdattovábbításAdattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem történik.


3.2. Számviteli bizonylatok kezelése

 
Adatkezelés céljaA számlák kiállítása, tárolása, könyvelése.
Kezelt adatok köreszámvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167. §-ában, valamint az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 169. §-ában meghatározott adatok, így különösen az érintett neve, gazdasági művelet teljesítésének időpontja, időszaka, címe és adószáma.
Érintettek köreAdatkezelő szolgáltatását igénybe vevő személyek.
Adatkezelés jogalapjaszámvitelről szóló 2000. évi C. törvény 159. §-ára, valamint 167. §-ára tekintettel a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja.
Adattárolás időtartamaA számviteli bizonylatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése értelmében legalább 8 évig köteles az Adatkezelő megőrizni. Az Adatkezelő 8+1 év elteltével automatikusan törli az érintett személyes adatait.
Adatkezelés módjaPapíralapon és/vagy elektronikusan.
Adat forrásaÉrintettől felvett adat.
Automatizált döntéshozatal és profilalkotásAz Adatkezelő nem alkalmaz automatizált döntéshozatalt és nem végez profilalkotást.
Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményeiA személyes adat szolgáltatása jogszabályon alapul, így kötelező.
Kik ismerhetik meg a személyes adatokat?A személyes adatokat az Adatkezelő illetékes munkavállalói, illetve adatfeldolgozói ismerhetik meg. Az Adatkezelő adatfeldolgozóinak hatályos jegyzékét jelen Adatkezelési tájékoztató 4. pontja tartalmazza.
AdattovábbításAdattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem történik.


3.3. Kapcsolattartói adatok kezelése


Az Adatkezelő nyilvántartást vezet szerződéses partnereiről. A nyilvántartás vezetésével kapcsolatban fontos rámutatni arra, hogy az Adatkezelő tevékenysége során kötött szerződésekben szereplő személyes adatokat főszabály szerint a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerinti jogalapra tekintettel, csak a szerződés teljesítéséig kezelheti.

Az Adatkezelő szerződhet a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró természetes személlyel, jogi személlyel vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel is. A jogi személyek és a jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek adatai főszabály szerint nem minősülnek személyes adatnak, az Adatkezelő azokat a szerződés teljesítése okán tárolja. Más megítélés alá esnek azonban a szerződésben megjelölt egyes kapcsolattartó személyek adatai, valamint esetlegesen a különböző hatóságok kapcsolattartóinak adatai, akik nem állnak szerződéses jogviszonyban az Adatkezelővel, csupán az Adatkezelő szerződött partnereinek a munkavállalói, meghatalmazottjai, a természetes személy tényleges tulajdonosai, a rendelkezésre jogosultak vagy a képviselői. Ezen személyek elérhetőségeit, adatait az Adatkezelő tárolja, nyilvántartja az Adatkezelő tevékenységének megkönnyítése végett, az Adatkezelő jogos érdeke alapján az elkészített érdekmérlegelési tesztnek megfelelően.

 
Adatkezelés céljaAz adatkezelés célja az Adatkezelő szerződéses partnereinek, ügyfeleinek, valamint azok kapcsolattartóinak nyilvántartása, hatósági kapcsolattartók nyilvántartása és ezáltal a szerződés teljesítése és kapcsolattartás a szerződéses partnerrel.
Kezelt adatok köreA szerződéses partner, ügyfél neve, telefonszáma, e-mail-címe, postacíme, kapcsolattartó elérhetőségei
(név, e-mail, telefonszám, postacím).
Érintettek köreAz Adatkezelő szerződéses partnerei, ügyfelei, kapcsolattartók.
Adatkezelés jogalapjaA szerződő fél tekintetében a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontjára tekintettel a szerződés megkötése, illetve teljesítése, szerződő fél kapcsolattartói tekintetében a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján az Adatkezelő jogos érdeke.
Adattárolás időtartamaA szerződés megszűnését követő 5 évig.
Adatkezelés módjaElektronikusan és / vagy papíralapon.
Adat forrásaÉrintettől felvett adat.
Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményeiA személyes adat szolgáltatása szerződés teljesítéséhez szükséges, amennyiben az érintett az adatokat nem bocsátja az Adatkezelő rendelkezésére, úgy az Adatkezelőnek nem áll módjában a szerződés teljesítése, illetve a szerződéses partnerrel való kapcsolattartás.
Automatizált döntéshozatal és profilalkotásAz Adatkezelő nem alkalmaz automatizált döntéshozatalt és nem végez profilalkotást.
Kik ismerhetik meg a személyes adatokat?A személyes adatokat az Adatkezelő illetékes munkavállalói, illetve adatfeldolgozói ismerhetik meg. Az Adatkezelő adatfeldolgozóinak hatályos jegyzékét jelen Adatkezelési tájékoztató 4. pontja tartalmazza.
AdattovábbításAdattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem történik.
 


3.4. Jogérvényesítéssel kapcsolatos adatkezelés

 
Adatkezelés céljaAz Adatkezelőnek a szerződéssel összefüggő jogi igényeinek érvényesítése, ideértve a fizetési felszólítást, a peres és nemperes eljárásokat.
Kezelt adatok köreAz Adatkezelő jogainak érvényesítéséhez szükséges adatok, dokumentumok, úgymint az „adós/kötelezett” neve, születési helye és ideje, lakcíme/székhelye, nyilvántartási száma, értesítési címe, anyja neve, elérhetőségei (telefonszám, e-mail), tartozás típusa és összege, illetve a szerződés teljesítésével összefüggő dokumentumok, valamint az Adatkezelő jogi igényeinek érvényesítéséhez, alátámasztásához kapcsolódó egyéb adatok és dokumentumok.
Érintettek köreAz Adatkezelő szerződéses partnerei, ügyfelei.
Adatkezelés jogalapjaA GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja, vagyis az Adatkezelő jogos érdeke.
Adattárolás időtartamaAz Adatkezelő a kezelt adatokat a vonatkozó szerződés teljesítéséig, vagy az abból származó jogok és kötelezettségek teljesítéséig, egyéb esetekben a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése szerinti 8+1 év elteltével vagy a Ptk. szerinti elévülési idő lejártát követően, illetve a jogerős döntést követő 5 év elteltével, automatikusan törli.
Adatkezelés módjaPapíralapon és/vagy elektronikusan.
Adat forrásaÉrintettől felvett adat.
Automatizált döntéshozatal és profilalkotásAz Adatkezelő nem alkalmaz automatizált döntéshozatalt és nem végez profilalkotást.
Kik ismerhetik meg a személyes adatokat?A személyes adatokat az Adatkezelő illetékes munkavállalói, esetleg jogi képviselői ismerhetik meg.
AdattovábbításAdattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem történik.
Adatkezelés céljaAz Adatkezelőnek a szerződéssel összefüggő jogi igényeinek érvényesítése, ideértve a fizetési felszólítást, a peres és nemperes eljárásokat.
  


3.5. Kapcsolat


Az Adatkezelő lehetőséget biztosít arra, hogy ügyfelei, illetve a Honlapra látogatók elérhetőségeinek valamelyikén felvegyék a kapcsolatot az Adatkezelővel. Ezen felül a „Kapcsolat” menüponton belül elérhető felület kitöltésével közvetlenül is küldhető üzenet az Adatkezelő részére. Az üzenet elküldéséhez szükséges megadnia az érintettnek a nevét, cégnevét, e-mail-címét, telefonszámát és az üzenetet.

 
Adatkezelés céljaKérdések megválaszolása, illetve ezzel összefüggésben kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás.
Kezelt adatok köreAz érintett neve, e-mail-címe, telefonos megkeresés esetén telefonszáma, levelezési címre küldött megkeresés esetén lakcíme, valamint a megkereséssel kapcsolatos egyéb adatok köre.
A „Kapcsolat” menüponton belül elérhető felület kitöltése esetén az érintett neve, cégneve, e-mail-címe, telefonszáma és az üzenet tartalma.
Érintettek köreAz Adatkezelővel kapcsolatba lépő személyek.
Adatkezelés jogalapjaA GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerinti érintetti hozzájárulás.
Adattárolás időtartamaA kérdés sikeres megválaszolásáig, illetve a cél megvalósulásáig, de legfeljebb az ezt követő 5 évig.
Adatkezelés módjaElektronikusan.
Adat forrásaÉrintettől felvett adat.
Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményeiAmennyiben az érintett nem bocsátja az Adatkezelő rendelkezésére az adatokat, úgy nem tudja felvenni a kapcsolatot az Adatkezelővel.
Automatizált döntéshozatal és profilalkotásAz Adatkezelő nem alkalmaz automatizált döntéshozatalt, és nem végez profilalkotást.
Kik ismerhetik meg a személyes adatokat?Adatkezelő illetékes munkavállalói és esetleges adatfeldolgozói. Az Adatkezelő adatfeldolgozóinak hatályos jegyzékét jelen Adatkezelési tájékoztató 4. pontja tartalmazza.
AdattovábbításAdattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem történik


3.6. Szolgáltatás nyújtásához szükséges jelszavak és a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges mért adatok kezelése


Az Adatkezelő az ügyfél igényének megfelelően a weboldalához hozzáférési jogosultságot kap a szerződésben rögzített feladatok elvégzésére. A hozzáférési jelszavak Adatkezelő rendelkezésére bocsájtása elengedhetetlen a teljesítéshez. A szerződésben foglalt tevékenység elvégzéséhez pedig a weboldal Google Search Console-jához való hozzáférés elengedhetetlen, esetenként a Google Analytics hozzáférés is a szerződött ügyfél jogos érdeke.

 
Adatkezelés céljaAz adatkezelés célja az Adatkezelő szerződéses partnereinek a szerződésben foglalt teljesítés nyújtásához szükséges rendszerek hozzáféréséhez szükséges jelszavak, és a folyamatos teljesítéshez szükséges adatok eléréséhez szükséges jelszavakhoz hozzáférés.
Kezelt adatok köreA szerződéses partner weboldalának szerkesztéséhez szükséges jelszó, tárhely szolgáltató eléréséhez szükséges jelszó. Az optimalizált weboldalakhoz Google Search Console és Google Analytics hozzáférések engedélyezése.
Érintettek köreAz Adatkezelő szerződéses partnerei, ügyfelei.
Adatkezelés jogalapjaA szerződő fél tekintetében a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontjára tekintettel a szerződés megkötése, illetve teljesítése, szerződő fél kapcsolattartói tekintetében a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján az Adatkezelő jogos érdeke.
Adattárolás időtartamaA szerződés megszűnéséig vagy a szerződés alapján rövidebb ideig.
Adatkezelés módjaElektronikusan.
Adat forrásaÉrintettől felvett adat.
Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményeiA személyes adat szolgáltatása szerződés teljesítéséhez szükséges, amennyiben az érintett az adatokat nem bocsátja az Adatkezelő rendelkezésére, úgy az Adatkezelőnek nem áll módjában a szerződés teljesítése, illetve a szerződéses partnerrel való kapcsolattartás.
Automatizált döntéshozatal és profilalkotásAz Adatkezelő nem alkalmaz automatizált döntéshozatalt és nem végez profilalkotást.
Kik ismerhetik meg a személyes adatokat?A személyes adatokat az Adatkezelő illetékes munkavállalói, illetve adatfeldolgozói ismerhetik meg. Az Adatkezelő adatfeldolgozóinak hatályos jegyzékét jelen Adatkezelési tájékoztató 4. pontja tartalmazza.
AdattovábbításAdattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem történik.


3.7. Állásra történő jelentkezéssel összefüggő adatkezelés


Az Adatkezelő lehetővé teszi, hogy a jelentkezők az Adatkezelő saját honlapján, az https://entercomgroup.hu/ oldalon meghirdetett álláshelyekre az hr@entercom.hu e-mail-címre küldött önéletrajzzal jelentkezzenek. A megfelelő munkavállaló kiválasztásáért az Adatkezelő ügyvezetője a felelős, az hr@entercom.hu e-mail-címre megküldött önéletrajzokhoz kizárólag az Adatkezelő ügyvezetője fér hozzá.

Az adatkezelés alapjául a leendő munkavállaló előzetes, megfelelő tájékoztatáson alapuló, önkéntes és határozott (különleges adat esetében írásbeli) hozzájárulása szolgál. Az Adatkezelő biztosítja az érintett számára, hogy az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonhassa. A visszavonásról való tudomásszerzést követően az Adatkezelő az érintett személyes adatait nem kezeli tovább, azokat megsemmisíti, törli, kivéve, ha az érintett kéri az adatkezelés korlátozását.
Az Adatkezelő a jelentkezés során megküldött önéletrajzokat főszabály szerint a későbbi felhasználás céljából nem kezeli, azok a felvételi eljárás lezárultát követően az álláspályázat elutasításáról szóló tájékoztatás kiküldését követő 3 munkanapon belül törlésre kerülnek. Az Adatkezelő kizárólag akkor őrzi meg 1 évig a ki nem választott jelentkező önéletrajzát, amennyiben ahhoz a jelentkező kifejezetten hozzájárul.

Az önéletrajzok alapján kiválasztott érintett adatainak további kezelése már a munkaviszony létesítése céljából történik, így az azzal kapcsolatos adatkezelést az Adatkezelő vonatkozó belső szabályzatai és tájékoztatói tartalmazzák.
Amennyiben az érintettek a felvételi eljárás során kérik a megváltozott munkaképességük figyelembevételét az álláskereséssel és a betölthető munkakörben való foglalkoztatással összefüggésben, és ehhez beküldik a szakértő szerv által kiállított szakvélemény másolatát, úgy abból szükséges törölni az azonosító adatokon és munkaképesség változásának, egészségi állapotnak, egészségkárosodásnak a mértékén, és a fogyatékosság tényén kívül minden adatot, így az egészségkárosodás jellegére, orvosi kezelésekre, betegségekre vonatkozó adatokat. Amennyiben az érintett ilyen jellegű kérelemmel fordulna az Adatkezelőhöz és a kérelmet nem írásban terjeszti elő az Adatkezelő számára, úgy az Adatkezelő legkésőbb az adatok (egészségügyi dokumentáció) beérkezését követően köteles az érintett ezen adatok kezelésére adott írásbeli hozzájáruló nyilatkozatát beszerezni.
 
Adatkezelés céljaA megüresedő álláshelyek betöltésére megfelelő leendő munkavállaló kiválasztása.
Kezelt adatok köreJelentkező neve, e-mail-címe, telefonszáma, betöltendő pozíció megjelölése, betöltendő munkakörrel kapcsolatos fizetési igény, az önéletrajzban, esetlegesen a motivációs levélben megjelölt adatok, így különösen születési hely és idő, anyja neve, lakcím, képzési adatok (iskolai végzettség, szakképzettség, szakmai tapasztalat, nyelvtudás szintje, nyelvvizsga bizonyítvány /diploma/oklevél száma, megszerzésének ideje, minősítése), korábbi munkahelyek, referenciák, fénykép, szabadidős tevékenység, publikációk, az érintett által megadott bármely egyéb adat.
Amennyiben az érintett kéri, hogy az Adatkezelő az álláslehetőség betöltésének mérlegelésénél vegye figyelembe az érintett különleges személyes adatait, úgy a megváltozott munkaképességre vonatkozó adatok (szakértő szerv által kiállított szakvéleményben az érintett munkaképesség változásának, egészségi állapotának, egészségkárosodásának mértéke, és a fogyatékosság ténye).
Érintettek köreAz Adatkezelőhöz álláspályázatot (önéletrajzot) eljuttató személyek köre.
Adatkezelés jogalapjaA GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti hozzájárulás, valamint különleges adatokra vonatkozóan a GDPR 9. cikk (2) bekezdés a) pontja szerinti érintetti hozzájárulás.
Adattárolás időtartamaA megfelelő jelölt kiválasztásáig, de legfeljebb az érintett hozzájárulásának visszavonásáig. Sikertelen pályázás esetén az álláspályázat elutasításáról szóló tájékoztató sikertelen pályázó részére történő megküldését követő 3 munkanapig. Amennyiben az érintett külön hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő tárolja az önéletrajzát, úgy a hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb 1 évig.
Adatkezelés módjaElektronikusan.
Adat forrásaÉrintettől felvett adat.
Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményeiA személyes adat szolgáltatása a kiválasztási folyamat lefolytatásának feltétele, így amennyiben az érintett jelentkezni kíván az Adatkezelő által meghirdetett pozícióra, úgy az adat szolgáltatása kötelező. Amennyiben az érintett nem bocsátja az Adatkezelő rendelkezésére az adatokat, úgy az Adatkezelőnek nem áll módjában az érintett tekintetében a felvételi eljárást lefolytatni.
Automatizált döntéshozatal és profilalkotásAz Adatkezelő nem alkalmaz automatizált döntéshozatalt és nem végez profilalkotást.
Kik ismerhetik meg a személyes adatokat?Az álláspályázatra jelentkező munkavállalók adatait az Adatkezelő ügyvezetője ismerheti meg.
AdattovábbításAdattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem történik.


3.8. Ajánlatkérés


Az Adatkezelő lehetőséget biztosít árajánlatok kérésére Honlapján a „Kapcsolat” menüpontban megadott elérhetőségeken, illetve a Honlapon megadott telefonszámon, e-mail-címen.

 
Adatkezelés céljaÁrajánlatkérések kezelése, megválaszolása, árajánlatok küldése.
Kezelt adatok köreAz árajánlatot kérő neve, e-mail-címe, telefonszáma, a szolgáltatás megjelölése, amely kapcsán árajánlatot kér, valamint az árajánlatkérés során megadott további egyéb adat.
Érintettek köreAz árajánlatot kérő személyek.
Adatkezelés jogalapjaA GPDR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett hozzájárulása.
Adattárolás időtartamaAz árajánlat megadásától számított legfeljebb 5 évig.
Adatkezelés módjaElektronikusan.
Adat forrásaÉrintettől felvett adat.
Automatizált döntéshozatal és profilalkotásAz Adatkezelő nem alkalmaz automatizált döntéshozatalt és nem végez profilalkotást.
Kik ismerhetik meg a személyes adatokat?A személyes adatokat az Adatkezelő illetékes munkavállalói, illetve esetleges adatfeldolgozói ismerhetik meg. Az Adatkezelő adatfeldolgozóinak hatályos jegyzékét jelen Adatkezelési tájékoztató 4. pontja tartalmazza.
AdattovábbításAdattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem történik.
Adatkezelés céljaÁrajánlatkérések kezelése, megválaszolása, árajánlatok küldése.
 


3.9. Panaszkezelés, hibabejelentésAdatkezelő lehetőség biztosít a szolgáltatásával kapcsolatos panasz, illetve hiba bejelentésére a Honlap „Kapcsolat” menüpontján belül közzétett elérhetőségein.

 
Adatkezelés céljaÜgyfélpanaszok, ügyfélmegkeresések, hibabejelentések fogadása, kivizsgálása, kezelése.
Kezelt adatok köreAz érintett neve, e-mail-címe, telefonszáma, bejelentés tartalma és ezzel kapcsolatos egyéb adatok köre.
Érintettek körePanaszt vagy hibabejelentést tevő személy.
Adatkezelés jogalapjaA GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett hozzájárulása, szerződéses partner esetén a felek közötti szerződés teljesítésére tekintettel a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont.
Adattárolás időtartamaPanasz vagy hibabejelentés megválaszolásától számított 5 év.
Adatkezelés módjaElektronikusan.
Adat forrásaÉrintettől felvett adat.
Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményeiAmennyiben az érintett az adatokat nem bocsátja az Adatkezelő rendelkezésére, úgy az Adatkezelőnek nem áll módjában a panaszok/hibabejelentések kivizsgálása.
Automatizált döntéshozatal és profilalkotásAz Adatkezelő nem alkalmaz automatizált döntéshozatalt és nem végez profilalkotást.
Kik ismerhetik meg a személyes adatokat?Az Adatkezelő illetékes munkavállalói, esetleges jogi képviselői ismerhetik meg.
AdattovábbításAdattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem történik.


3.10.  Közösségi oldalak


Az Adatkezelő közösségi oldalakon is megjelenik. Az Adatkezelő az adott közösségi oldalon szakmai bejegyzésekkel, szolgáltatásaival és termékeivel kapcsolatos tájékoztatásokat, képeket és videókat tesz közzé. Az oldalra látogatóknak lehetőségük van elmondani véleményüket az Adatkezelő termékei és szolgáltatásai kapcsán. Az Adatkezelő a közösségi oldalán az Oldalelemzések funkcióval adatokat gyűjt, illetve elemzi a látogatók tevékenységét.
Facebook: Az Adatkezelő a https://www.facebook.com/ weboldalon Facebook oldalt üzemelteti, amely a https://www.facebook.com/entercomgroup linken elérhető el. 

Az Facebook-oldallal kapcsolatos Oldalelemzések során gyűjtött személyes adatok tekintetében az Adatkezelő és a Meta Platforms Ireland Ltd. a GDPR 26. cikke alapján közös adatkezelőknek minősülnek, mivel az Adatkezelő és a Meta Platforms Ireland Ltd. közösen határozza meg az adatkezelés céljait és eszközeit. Az Facebook oldallal és a társított tartalommal kapcsolatos személyes adatok bármely más jellegű kezelése esetében, amelynél nem közösen határozták meg a célokat és az eszközöket, a Meta Platforms Ireland Ltd. és – az adott helyzettől függően – az Adatkezelő független, külön adatkezelők maradnak. Az Adatkezelő és a Meta Platforms Ireland Ltd. között a közös adatkezeléssel kapcsolatos főbb kötelezettségek és felelősségek az alábbiak szerint oszlanak meg. A Meta Platforms Ireland Ltd. vállalja az elsődleges felelősséget a GDPR értelmében az elemzési adatok kezeléséért, valamint, hogy a GDPR-ban előírt minden vonatkozó kötelezettséget betart az elemzési adatok kezelése kapcsán. A Meta Platforms Ireland Ltd. tájékoztatja az érintetteket az adatkezeléssel kapcsolatosan a Facebook-oldalon található „Tájékoztatás az Oldalelemzések funkció adatairól” területen. A Meta Platforms Ireland Ltd. jelöli meg az érintettek számára a kapcsolattartási pontként szolgáló kommunikációs csatornákat.

Amennyiben az érintettek gyakorolják az Adatkezelővel szemben fennálló jogaikat az elemzési adatok kezelésével kapcsolatosan, vagy a felügyeleti hatóság megkeresi az Adatkezelőt az elemzési adatok kezelésével kapcsolatosan, abban az esetben az Adatkezelő haladéktalanul, de legkésőbb 7 naptári napon belül továbbítja a Meta Platforms Ireland Ltd. az ilyen kérésekre vonatkozó összes releváns adatot, a https://www.facebook.com/help/contact/308592359910928 oldalon található űrlap használatával. A Meta Platforms Ireland Ltd. vállalja, hogy a kötelezettségének eleget téve megfelelően választ ad az érintettek kéréseire.

Az Adatkezelő nem jár el és nem adhat választ a Meta Platforms Ireland Ltd. nevében.

Az Adatkezelő biztosítja, hogy a GDPR értelmében megfelelő jogalappal rendelkezik az elemzési adatok kezelésére. Az Adatkezelő nem kéri ki a Meta Platforms Ireland Ltd.-től az Oldalelemzések során kezelt konkrét személyes adatokat, az Adatkezelő kizárólag a Meta Platforms Ireland Ltd. által készített statisztikákat, kimutatásokat látja, az azok alapját képező személyes adatokat nem.

További tájékoztatás az Adatkezelő és a Meta Platforms Ireland Ltd. között a Facebook oldalra vonatkozóan létrejött közös adatkezelésről szóló megállapodás az alábbi elérhetőségen található:

https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data
 
Adatkezelés céljaA közösségi oldal használatával kapcsolatban felmerülő adatok kezelése.
Kezelt adatok köreFőszabály szerint az Adatkezelő csak statisztikai adatokat kezel, úgymint a like-oló személyek száma, új like-ok száma, a közösségi oldalon elhelyezett bejegyzésekkel kapcsolatosan az, hogy hány személy olvasta, like-olta, kommentelte vagy osztotta meg a bejegyzést, spamként megjelölés száma, a közösségi oldal látogatásával kapcsolatosan az, hogy hányszor nézték meg az oldalt, külső oldalról, honlapról hányszor jöttek a közösségi oldalra, a közösségi oldalon közzétett videókkal kapcsolatosan azt, hogy hányszor nézték meg a videót, melyek a legtöbbször megnézett videók. A közösségi oldalt like-oló személyek tekintetében kezeli továbbá az életkort, nemet, és tartózkodási helyet, mint statisztikai adat.
Érintettek köreA közösségi oldal látogatói.
Adatkezelés jogalapjaA GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett hozzájárulása.
Adattárolás időtartamaAz érintett hozzájárulásának visszavonásáig.
Adatkezelés módjaElektronikusan.
Adat forrásaÉrintettől felvett adat.
Kik ismerhetik meg a személyes adatokat?Adatkezelő illetékes munkavállalói a Facebook esetén a Meta Platforms Ireland Ltd. munkavállalói, illetve esetleges adatfeldolgozóinak munkavállalói. Az Adatkezelő adatfeldolgozóinak hatályos jegyzékét jelen Adatkezelési tájékoztató 4. pontja tartalmazza.
AdattovábbításAdattovábbítás a Facebook esetén a Meta Platforms Ireland Ltd. részére történik. Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem történik.


3.11. Érintetti jogok gyakorlásával kapcsolatos nyilvántartások vezetése

 
Adatkezelés céljaA GDPR-ban meghatározott érintetti jogok gyakorlásával kapcsolatos nyilvántartások vezetésével összefüggő adatkezelés.
Kezelt adatok köreA kérelmező neve, születési helye és ideje, anyja neve, lakcíme, levelezési címe, GDPR szerinti érintetti jog gyakorlására vonatkozó kérelem.
Érintettek köreGDPR szerinti érintetti jogot gyakorló személy.
Adatkezelés jogalapjaAz adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti jogi kötelezettség teljesítése, valamint az f) pontja szerinti jogos érdek.
Adattárolás időtartamaA kérelem elbírálásától számított 5 év.
Adatkezelés módjaPapíralapon és/vagy elektronikusan.
Adat forrásaÉrintettől felvett adat.
Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményeiSzükséges az adatok kezelése, hogy az Adatkezelő eleget tegyen a GDPR-ban foglalt előírásoknak.
Automatizált döntéshozatal és profilalkotásAz Adatkezelő nem alkalmaz automatizált döntéshozatalt és nem végez profilalkotást.
Kik ismerhetik meg a személyes adatokat?Adatkezelő illetékes munkavállalói és esetleges adatfeldolgozói. Az Adatkezelő adatfeldolgozóinak hatályos jegyzékét jelen Adatkezelési tájékoztató 4. pontja tartalmazza.
AdattovábbításAdattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem történik.


3.12. Cookie-k


Az Adatkezelő a Honlap működtetése során ún. „sütiket” (idegen szóval „cookie”-kat) használ. A süti egy kis adatállomány (a továbbiakban: „süti”), amelyet az Adatkezelő az érintett böngésző programjának küld, és amely az érintett eszközén tárolódik. Egyes sütik használata elengedhetetlen az oldal megfelelő működéséhez, mások statisztikákat gyűjtenek, hogy kényelmesebbé válhasson az oldal használata, míg vannak olyan sütik, amelynek célja célzott hirdetések elhelyezése.

 
NévSzolgáltatóCookie leírásaTárolási idő
test_cookiedoubleclick.netFunkcionális cookie
Annak ellenőrzésére szolgál, hogy a felhasználó böngészője támogatja-e a sütiket.
1 nap
_gaGoogleStatisztikai cookie
Olyan azonosítót regisztrál, mely statisztikai adatot generál. Ezzel megállapítható, hogy a felhasználó hogyan használja az oldalt.
2 év
_gatGoogleStatisztikai cookie
A Google Analytics ezzel optimalizálja a lekérdezések terhelés elosztását
1 nap
_gidGoogleStatisztikai cookie
Olyan azonosítót regisztrál, mely statisztikai adatot generál. Ezzel megállapítható, hogy a felhasználó hogyan használja az oldalt.
1 nap
AnalyticsSyncHistorylinkedin.comStatisztikai cookie
Elemzést végző harmadik féltől származó adatszinkronizálással kapcsolatban használható.
29 nap
collectGoogleStatisztikai cookie
A felhasználó eszközére és viselkedésére vonatkozó adatok küldésére szolgál a Google Analytics számára. Nyomon követi a felhasználót az eszközök és marketingcsatornákon keresztül.
Munkamenet
_fbpFacebookMarketing cookie
Facebook által használt cookie hirdetési termékek közzététele érdekében (pl.: valós idejű licitek).
3 hónap
_gcl_auGoogleMarketing cookie
Google AdSense általi kísérletek a hirdetések hatékonyságával kapcsolatosan.
3 hónap
ads/ga-audiencesGoogleMarketing cookie
Google AdWords használja, olyan felhasználók újbóli bevonására, akik valószínűleg később vásárlók lehetnek viselkedésük alapján.
Munkamenet
bcookielinkedin.comMarketing cookie
LinkedIn használja a beágyazott szolgáltatások nyomon követésére.
2 év
bscookielinkedin.comMarketing cookie
LinkedIn használja a beágyazott szolgáltatások nyomon követésére.
2 év
IDEdoubleclick.netMarketing cookie
Google DoubleClick használja a weboldal felhasználójának a megtekintést vagy kattintást követő műveleteinek regisztrálására és jelentésére, a hirdetés hatékonyságának mérésére és célzott hirdetés megjelenítése céljából.
1 év
langlinkedin.comMarketing cookie
LinkedIn alkalmazza, ha egy weboldal a „Kövess minket” menüpontot tartalmazza.
Munkamenet
lidclinkedin.comMarketing cookie
LinkedIn használja a beágyazott szolgáltatások nyomon követésére.
1 nap
pagead/1p-user-list/#GoogleMarketing cookie
Nyomon követi, hogy a felhasználó több weboldalon keresztül érdeklődött-e bizonyos termékek vagy események iránt, és érzékeli, hogy a felhasználó hogyan navigál az oldalak között. A hirdetések mérésére szolgál, megkönnyíti a hivatkozási díjak kifizetését webhelyek között.
Munkamenet
trFacebookMarketing cookie
Facebook által használt cookie hirdetési termékek közzététele érdekében (pl.: valós idejű licitek).
Munkamenet
UserMatchHistorylinkedin.comMarketing cookie
A felhasználók több weboldalon történő nyomon követésére szolgál annak érdekében, hogy a felhasználó preferenciái alapján releváns hirdetéseket jelenítsenek meg.
29 nap


A működési cookie-k kezelésének jogalapja az Adatkezelő jogos érdeke. Ezek a cookie-k azért szükségesek, hogy a felhasználók böngészhessenek a Honlapon, illetve, hogy a Honlapon nyújtott szolgáltatásokat igénybe tudják venni. Ha felhasználó bezárja böngészőjét, ezek a cookie-k automatikusan törlődnek az eszközéről.

A statisztikai cookie-k (pl. Google Analytics), valamint a marketing cookie-k (pl. Google Ads, Google AdSense, Facebook) kezelésének jogalapja minden esetben az érintett hozzájárulása.
A statisztikai a cookie-kat arra használja Adatkezelő, hogy információt gyűjtsön a Honlap használatával kapcsolatban, hogy a felhasználók hogyan, milyen rendszerességgel használják a Honlapot és milyen hosszú ideig tartózkodtak a Honlapon.

A marketing cookie-k felhasználási célja, hogy felhasználói csoportokat képezve releváns hirdetéseket és tartalmakat tudjon Adatkezelő megjeleníteni. Ezeket a cookie-kat a rendszer a felhasználó eszközén tárolja. A cookie-k személyek azonosítására nem alkalmasak.

A statisztikai és marketing cookie-k adattárolása céljából adattovábbítás történik a Google Ireland Ltd. (Gordon House, Barrow street, Dublin 4, Írország) által az Egyesült Államokba.
A Google által küldött hirdetéskezelőt ide kattintva érheti el, ahol lehetősége van adott szolgáltatásokkal kapcsolatos hirdetések megjelenítésére vagy éppen letiltására. Az látogatóknak lehetőségük van a Honlap által alkalmazott cookie-k törlésére, tiltására, illetve beállítások módosítására. A különböző böngészők esetén a következő linkeken található útmutatás a beállítások módosítására vonatkozóan:
 
Google Chrome
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu&co=GENIE.Platform%3DDesktop
Microsoft Internet Explorer és Edge
https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Mozilla Firefox
https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-weboldak-haszn
Safari
https://support.apple.com/hu-hu/guide/safari/sfri11471/mac
 
 

4. Adatfeldolgozók

 
Az Adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag az Adatkezelővel kötött szerződés, és a kapott utasítások szerint jogosultak eljárni. Az adatfeldolgozók a részükre az Adatkezelő által továbbított és általuk kezelt vagy feldolgozott személyes adatokat a GDPR által előírt rendelkezésekkel összhangban rögzítik, kezelik, ill. dolgozzák fel. Az Adatfeldolgozók az érintettek által megadott személyes adatokhoz a jelen Adatkezelési tájékoztatóban megjelölt, az egyes adatkezelési célokhoz igazodóan rendelkezésre álló felhasználási időn belül végeznek adatkezelési műveleteket.

Az Adatkezelő a jelen Adatkezelési tájékoztatóban feltüntetett adatkezelései kapcsán az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:
Adatfeldolgozói kategóriaAdatfeldolgozás céljaAdatfeldolgozó NévAdatfeldolgozó SzékhelyAdatfeldolg.Cg. szám / nyilvántartási szám
TárhelyszolgáltatóHonlap tárhelyszolgáltatás
Tárolás hely: Magyarország
23VNet Kft.1094 Budapest, Liliom u. 24-26. II/5.01-09-563212
Cookie szolgáltatótInformációgyűjtés (Google Analytics)Google Ireland Ltd.Gordon House, Barrow street, Dublin 4, Ireland368047
Hirdetési szolgáltatóCélzott hirdetések (Google Ads)Google Ireland Ltd.Gordon House, Barrow street, Dublin 4, Ireland368047
Hirdetési szolgáltatóCélzott hirdetésekMeta Platforms Ireland Ltd.4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland462932
Hirdetési szolgáltatóCélzott hirdetésekLinkedIn Ireland Unlimited Company70 Sir John Rogerson’s Quay, D02r296 Dublin 2, Ireland477441
 
 

5.  Érintettek jogainak érvényesítése


Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatainak kezeléséről; valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését; az adatkezelés korlátozását; adatainak törlését az Adatkezelőtől közvetlenül az adatvedelem@entercom.hu e-mail-címen, illetve jogosult az adathordozhatósághoz, valamint a jogorvoslathoz való jogával, illetve a hozzájárulás visszavonásának jogával élni. Az érintett panasza esetén Magyarország területén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz vagy – választása szerint – bírósághoz fordulhat. A bírósági eljárásban a törvényszék rendelkezik hatáskörrel.

Az Adatkezelő az érintett személyes adat kezelésére vonatkozó kérelemének teljesítése esetén az érintett minőségére (ügyfél, igénylő stb.) tekintettel, az érintett jelen Adatkezelési tájékoztató szerinti azonosítását elvégzi, és az érintett kérelmének/kérésének az Adatkezelő kizárólag az érintett megfelelő szintű azonosítását követően jogosult eleget tenni.

Amennyiben a kérelmező a személyes adatkezeléssel kapcsolatos kérelmét nem a jelen Adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint tette meg és az Adatkezelő a kérelmező megfelelő, adatbiztonsághoz és/vagy titok védelemhez szükséges (jelen Adatkezelési tájékoztató szerinti) azonosítását nem tudta elvégezni (nem tudta érintettként beazonosítani), a kérelmezőt az Adatkezelő hiánypótlásra hívja fel, amelynek elmulasztása vagy nem teljesítése esetén a kérelem megválaszolását az Adatkezelő nem tudja teljesíteni.

Az Adatkezelő által kért, szükséges személyes adatok megadására/hiányzó tevékenység elvégzésére történő felhívástól a személyes adat megadásáig eltelt idő a kérelem megválaszolásának határidejébe nem számít bele.
Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja a címzettekről.

a) Tájékoztatáshoz való jog és hozzáférés

A GDPR 13. cikkében foglalt kötelezettségnek megfelelően az Adatkezelő köteles – amennyiben a személyes adat az érintettől származik a személyes adatok megszerzésének időpontjában – az adatkezelésre vonatkozó alábbi információkat érintettek rendelkezésére bocsátani:
 1. az adatkezelőnek és képviselőjének a kiléte és elérhetőségei;
 2. az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei, ha van ilyen;
 3. a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja;
 4. adott esetben a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái, ha van ilyen;
 5. a személyes adatok tárolásának időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 6. az érintett azon jogáról szóló tájékoztatás, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról;
 7. hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához való jog, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;
 8. a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;
 9. arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul, vagy a szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint, hogy az érintett köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá, hogy milyen lehetséges következményekkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása.
Ha a személyes adatokat nem az érintettől szerezték meg, az Adatkezelő az érintett rendelkezésére bocsátja a fenti információkat, valamint azokon túlmenően a GDPR 14. cikkének értelmében az alábbi információkat:
 1. az érintett személyes adatok kategóriái;
 2. a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái, ha van ilyen;
 3. a személyes adatok forrása és adott esetben az, hogy az adatok nyilvánosan hozzáférhető forrásokból származnak-e.
Ha a személyes adatokat nem az érintettől szerezték meg, az Adatkezelő a tájékoztatást:
 1. a személyes adatok megszerzésétől számított észszerű határidőn, de legkésőbb egy hónapon belül;
 2. ha a személyes adatokat az érintettel való kapcsolattartás céljára használják, legalább az érintettel való első kapcsolatfelvétel alkalmával; vagy
 3. ha várhatóan más címzettel is közlik az adatokat, legkésőbb a személyes adatok első alkalommal való közlésekor köteles megtenni.
Nem kell eleget tenni a fent írt tájékoztatási kötelezettségnek, amennyiben:
 • az érintett már rendelkezik az e pontokba foglalt információkkal,
 • a szóban forgó információk rendelkezésre bocsátása lehetetlennek bizonyul vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne,
 • az adat megszerzését vagy közlését kifejezetten előírja az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy a hatályos magyar jog, amely az érintett jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedésekről is rendelkezik, vagy
 • a személyes adatoknak valamely uniós vagy a hatályos magyar jogban előírt szakmai titoktartási kötelezettség alapján bizalmasnak kell maradnia.
Az érintett hozzáférési joga – a GDPR 15. cikkében meghatározottakkal összhangban – az alábbi információk rendelkezésre bocsátására terjed ki:
 • adatkezelés céljai;
 • érintett személyes adatok kategóriái;
 • azon címzettek, akikkel a személyes adatokat közlik vagy közölni fogják;
 • személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;
 • érintett jogai a személyes adatok kezelése körében;
 • az adatok forrása, amennyiben nem az érintettől gyűjtötték őket;
 • automatizált döntéshozatalra vonatkozó információk.
Az Adatkezelő minden esetben törekszik arra, hogy az általa az érintettnek adott tájékoztatás minden esetben a GDPR által meghatározott szabályok teljesítése mellett is a lehetőségekhez mérten tömör, átlátható, érthető, könnyen hozzáférhető, világos és közérthető legyen. A tájékoztatás és intézkedés megtételéréért az Adatkezelő felelős. Az Adatkezelő az érintettnek adott minden tájékoztatást írásban tesz meg, ideértve az elektronikus utat is. Az Adatkezelő tekintettel a GDPR 15. cikkében, valamint a 32. cikkében foglalt adatbiztonsági szabályokra tekintettel az érintett számára tájékoztatást csak és kizárólag abban az esetben nyújt, ha az Adatkezelő meggyőződött az érintett személyazonosságáról. Amennyiben a személyazonosság igazolása nem történik meg, az Adatkezelő az érintetti joggyakorlási kérelmét elutasítja, és egyben tájékoztatja az érintettet jogai gyakorlásának módjáról.

Az Adatkezelő az érintettet a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a jogaival kapcsolatos – megfelelően közölt nyilatkozatba foglalt – kérelem esetén. Figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez az egy hónapos határidő további két hónappal meghosszabbítható az Adatkezelő által az Adatkezelőhöz történő kérelem benyújtásától/beérkezésétől számított egy hónapon belüli indokolt, érintettnek küldött tájékoztatással.
Megfelelő közlésnek, illetve beérkezésnek az számít, ha az írásba foglalt igényt az érintett az Adatkezelő hivatalos címére vagy az erre a célra megadott e-mail-címére megküldi és az oda megérkezik.
A nem a fentieknek megfelelően közölt igényt az Adatkezelő nem veszi figyelembe.

A személyes adatok kezelésével összefüggő tájékoztatás, illetve kommunikáció könnyen hozzáférhető és közérthető kell, hogy legyen, valamint azt világosan és egyszerű nyelvezettel kell megfogalmazni. Ez az elv vonatkozik különösen az érintetteknek az adatkezelő kilétéről és az adatkezelés céljáról való tájékoztatására, valamint az azt célzó további tájékoztatásra, hogy biztosított legyen az érintett személyes adatainak tisztességes és átlátható kezelése, továbbá arra a tájékoztatásra, hogy az érintetteknek jogukban áll megerősítést és tájékoztatást kapni a róluk kezelt adatokról.

Az Adatkezelő a jelen pontban foglaltak szerinti tájékoztatást és intézkedéseket díjmentesen végzi, költségtérítést az Adatkezelő csak a GDPR 12. cikk (5) bekezdésében meghatározott esetben számít fel.
 
b) Helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.
 
c) Tiltakozás joga

Az érintett tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen az Adatkezelőhöz intézett nyilatkozatával, ha az adatkezelés jogalapja
 • a GDPR 6. cikk. (1) bekezdés e) pontja szerinti közérdek, vagy
 • a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti jogos érdek.
Tiltakozási jog gyakorlása esetén az Adatkezelő nem kezelheti tovább a személyes adatokat, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Annak megállapítása kapcsán, hogy az adatkezelést kényszerítő erejű jogos okok indokolják, az Adatkezelő vezetősége dönt.
Az ezzel kapcsolatos álláspontjáról véleményben tájékoztatja az érintettet. A megállapításig terjedő időtartamra a személyes adatok megfelelően korlátozásra kerülnek.
 
d) Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az adatkezelés korlátozására abban az esetben kerülhet sor, amennyiben:
 • az érintett vitatja az adatok pontosságát, az adatok helyességének megállapításáig terjedő időtartamra az Adatkezelő korlátozza a személyes adatok kezelését;
 • az adatkezelés jogellenes és az érintett törlés helyett a felhasználás korlátozását kéri;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége az adatokra, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez;
 • az érintett tiltakozik a személyes adatok kezelése ellen a GDPR 21. cikke szerint, a tiltakozással kapcsolatos mérlegelés elvégzésének erejéig.
Az érintett személyes adata kezelése elleni tiltakozásának elbírálásának időtartamára – de legfeljebb 5 napra – az adatkezelést az Adatkezelő felfüggeszti, a tiltakozás megalapozottságát megvizsgálja és döntést hoz, amelyről a kérelmezőt tájékoztatja.
Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatot az Adatkezelő korlátozza, azaz kizárólag a tárolás, mint adatkezelés, valósulhat meg mindaddig, amíg:
 • az érintett hozzájárul az adatkezeléshez;
 • jogi igények érvényesítéséhez szükséges a személyes adatok kezelése;
 • más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében szükségessé válik a személyes adatok kezelése; vagy
 • jogszabály közérdekből elrendeli az adatkezelést.
Amennyiben az adatkezelés korlátozását az Adatkezelő feloldja, a korlátozás feloldását megelőzően a korlátozás feloldásának tényéről írásban tájékoztatja azt az érintettet, akinek a kérésére a korlátozás megtörtént, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Ha az adatkezelés korlátozását az érintett kérte, a korlátozás feloldásáról az Adatkezelő előzetesen tájékoztatja az érintettet.
 
e) Törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
 
 1. a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 2. az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 3. a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 4. a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
VAGY
 1. a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.
Az érintett törlési jogának korlátozására csak a GDPR-ban írt alábbi kivételek fennállása esetén kerülhet sor, azaz a fenti indokok fennállása esetén a személyes adatok további megőrzése jogszerűnek tekinthető:
 1. ha a véleménynyilvánítás és a tájékozódás szabadságához való jog gyakorlása, vagy
 2. ha valamely jogi kötelezettségnek való megfelelés (azaz az Adatkezelési Nyilvántartásban jogi kötelezettség jogalappal rögzített tevékenység esetén az adatkezelés céljának megfelelő időtartam alatt), vagy
 3. ha közérdekből végzett feladat végrehajtása, vagy
 4. ha az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása miatt, vagy
 5. ha népegészségügy területén érintő közérdekből,
 6. ha közérdekű archiválás céljából, vagy
 7. ha tudományos és történelmi kutatás céljából vagy statisztikai célból, vagy
 8. ha jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.
 
f) Az adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, amennyiben:
 • az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása, vagy az adatkezelésre olyan szerződés teljesítése érdekében volt szükség, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) vagy b) pont, illetve 9. cikk (2) bekezdés a) pont]
ÉS
 • az adatkezelés automatizált módon történik.
E pontba foglalt jog nem illeti meg az érintettet, ha az adatkezelés közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges, valamint, ha ez a jog hátrányosan érintené mások jogait és szabadságait.
Amennyiben az Adatkezelőnek személyes adatokat az érintett adathordozhatósághoz való joga alapján az érintetten kívüli személy részére kell kiadnia, az Adatkezelő a jelen Adatkezelési tájékoztató keretében tájékoztatja és felhívja e címzett harmadik személyt arra, hogy az Adatkezelő által az érintett vonatkozásában átadott személyes adatokat nem használhatja saját céljára, és ezen személyes adatokat kizárólag a vonatkozó adatvédelmi jogszabályok rendelkezései szerint, célhoz kötötten kezelheti. Az Adatkezelő az érintett kérésére harmadik személy részére megfelelően továbbított személyes adatok harmadik személy általi felhasználásáért felelősséget nem vállal.
 
g) A hozzájárulás visszavonásához való jog

Amennyiben az érintett személyes adatai Adatkezelő általi kezelésének jogalapja az érintett hozzájárulása, akkor az adatkezeléshez adott hozzájárulását az érintett bármikor visszavonhatja. Ezzel kapcsolatban az Adatkezelő tájékoztatja az érintetteket, hogy az Adatkezelő az érintett által adott hozzájárulás visszavonását követően is kezelheti az érintett személyes adatait jogi kötelezettségének teljesítése vagy jogos érdekei érvényesítése céljából, ha az érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.

 

6. Jogorvoslat


Az érintett jogosult az őt ért jogsértés kiküszöbölése végett vagy egyéb panasszal közvetlenül az Adatkezelőhöz fordulni az alábbi elérhetőségen:

adatvédelmi tisztviselő neve:                         Polgár József
adatvédelmi tisztviselő elérhetősége:          adatvedelem@entercom.hu

Amennyiben az érintett sérelmesnek tartja az Adatkezelő adatkezelését, bejelentéssel élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.; telefonszám: +36 (1) 391-1400;
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu).

Az érintettnek lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben soron kívül jár el. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tartózkodási helye (ideiglenes lakcím) szerinti törvényszéknél (http://birosag.hu/torvenyszekek) nyújtja-e be keresetét. A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket megkeresheti a http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/birosag-kereso oldalon.